Na temelju članka 58. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” broj 87/08.) te članka 185. Statuta Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Delnice u suradnji s Učiteljskim vijećem, Školski odbor Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Delnice na sjednici održanoj 2. studenog 2015. donosi Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno – obrazovne djelatnosti u Osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića Delnice.


OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Etičkim kodeksom propisuje se skup pravila, odnosno etičkih načela, kojih se u radu i ponašanju u školi i školskom okruženju moraju pridržavati neposredni nositelji odgojno obrazovne djelatnosti u Osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića Delnice.

Članak 2.

Etičkim kodeksom uređuju se obveze i prava neposrednih nositelja odgojno – obrazovne djelatnosti (učitelji i stručni suradnici), odnos učitelja i stručnih suradnika prema učenicima, odnos učitelja i stručnih suradnika prema roditeljima, strankama i ostalim radnicima škole, primjereni način ophođenja i odijevanja u Školi, druge odredbe ponašanja u školskom okruženju i neposrednom odgojno – obrazovnom radu te posljedica kršenja ovog Etičkog kodeksa.

Članak 3.

Učitelji i stručni suradnici dužni su u svom radu postupati savjesno i odgovorno prema pravilima struke i u skladu s temeljnim načelima humanosti, moralnosti, ispravnosti te vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, osobito vodeći računa o pravima djece.

Katalog informacija

Scroll Up