Natječaj za učitelja/učiteljicu u produženome boravku

13 listopada 2021

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA IVANA GORANA KOVAČIĆA

ŠETALIŠTE IVANA GORANA KOVAČIĆA 2

KLASA:112-03/21-01/3

URBROJ:2112-39-01-21-01

Delnice,13.10.2021.

 Na temelju   članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne  novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18,98/19, 64/20 ), čl. 8 Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića Delnice, ravnatelj Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića, Delnice raspisuje

                                                           NATJEČAJ

                                               za zasnivanje radnog odnosa

RADNO MJESTO: Učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku – 1 izvršitelj m/ž na određeno  puno radno vrijeme 40 sati tjedno

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim  propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane člankom 105. st. 2 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, i Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br.6/19,75/20.)

    Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

  1. životopis,
  2. presliku diplome odnosno dokaza o stečenoj stručnoj spremi
  3. presliku dokaza o državljanstvu
  4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 30 dana

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave ( ime i prezime, adresa prebivališta/stanovanja, broja telefona/mobitela,) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijava na natječaj mora biti vlastoručno potpisana.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodnenovinebroj33/92.,57/92.,77/92.,27/93.,58/93.,02/94.,76/94.,108/95.,108/96.,82/01.,103/03 i 148/13) te članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13.,152/14., i 39/18.) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Prikupljanje i obrada osobnih podataka: Prijavom na ovaj natječaj  kandidat je suglasan i daje privolu za obradu danih osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i drugom propisu te njihovu objavu na mrežnim stranicama Škole u svrhu provedbe ovog natječaja. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića, Delnice.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata:  Lista kandidata koji su udovoljili formalnim uvjetima natječaja, vrijeme i mjesto  i način provedbe biti će objavljeni na mrežnim stranicama Škole ,www.osigk-delnice.hr, pod Natječaji čime se kandidati smatraju uredno pozvanima. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta iz natječaja dostaviti  poštom na adresu Škole: Osnovna škola  Ivana Gorana Kovačića, 51300 Delnice, Šetalište Ivana Gorana Kovačića 2,  ( za natječaj – učitelj/ica u produženom boravku,). Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici OŠ Ivana Gorana Kovačića Delnice, https://osigk-delnice.hr/, a u slučaju ako se jave kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s posebnim propisima.

                                                                                                                      Ravnatelj

                                                                                                          Mladen Bolf, prof

Više u priloženom dokumentu.